Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật

Thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. 

Thiết kế quy hoạch xây dựng.

Thiết kế công trình HTKT đô thị, công trình giao thông (cầu, đường bộ).

Thiết kế hệ thống điện trong công trình dân dụng, công nghiệp.

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, HTKT (san nền, thoát nước).

Lập, thẩm tra hồ sơ dự toán công trình.

Lập, thẩm định, thẩm tra hồ sơ thiết kế kết cấu, kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; hồ sơ thiết kế quy hoạch xây dựng; hồ sơ thiết kế công trình HTKT đô thị, công trình giao thông (cầu, đường bộ); hồ sơ thiết kế hệ thống điện trong công trình dân dụng, công nghiệp.

Tư vấn đấu thầu.

Lập hồ sơ mời thầu.

Đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tư vấn, quản lý dự án đầu tư.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.